جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
504خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/03/20550
504خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/01/11400
504خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 2mg1390/04/20300