سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
503خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 1mg1392/03/20400
503خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 1mg1392/01/11300
503خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 1mg1390/04/20220