جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
496خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 400mg1393/07/023500
496خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 400mg1392/03/203000
496خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 400mg1392/01/112300
496خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 400mg1391/03/302000
496خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 400mg1387/05/151200