سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
495خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 200mg1393/07/022000
495خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 200mg1392/03/201900
495خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 200mg1392/01/111400
495خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 200mg1391/03/301200
495خدمات درماني70قرص - اريترومايسين - 200mg1387/05/15680