يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
493خدمات درماني70قرص - ارگوتامين سي - -1392/03/20450
493خدمات درماني70قرص - ارگوتامين سي - -1392/01/11300
493خدمات درماني70قرص - ارگوتامين سي - -1390/06/22220