شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
482خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 20mg1393/07/02650
482خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 20mg1392/03/20600
482خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 20mg1392/01/11400
482خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 20mg1391/05/21330
482خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 20mg1390/06/22260