پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
483خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 5mg1393/07/02500
483خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 5mg1392/03/20450
483خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 5mg1392/01/11300
483خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 5mg1391/05/21230
483خدمات درماني70قرص - انالاپريل - 5mg1390/06/22180