يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5596خدمات درماني70قرص - ديدروجسترون - 10mg1393/05/2914000
5596خدمات درماني70قرص - ديدروجسترون - 10mg1393/05/2914000
5596خدمات درماني70قرص - ديدروجسترون - 10mg1392/06/2013000
5596خدمات درماني70قرص - ديدروجسترون - 10mg1390/10/196500
5596خدمات درماني70قرص - ديدروجسترون - 10mg1390/09/226000
5596خدمات درماني70قرص - ديدروجسترون - 10mg1390/03/015000
5596خدمات درماني70قرص - ديدروجسترون - 10mg1390/06/224200