چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1996خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 25mg1392/09/271900
1996خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 25mg1391/10/191200