سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1393/08/051500
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1393/02/081350
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1392/09/271120
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1391/10/13900