جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1393/08/051500
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1393/02/081350
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1392/09/271120
1995خدمات درماني90قرص - دوکسپين - 10mg1391/10/13900