دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1393/08/03800
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1392/03/20700
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1392/01/11450
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1390/12/24350