دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1393/08/03800
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1392/03/20700
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1392/01/11450
461خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 75mg1390/12/24350