پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
460خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 25mg1392/03/20400
460خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 25mg1392/01/11260
460خدمات درماني70قرص - دي پريدامول - 25mg1390/12/24200