يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/03/20300
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/01/11200
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1391/01/14150
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1389/02/2660