دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/03/20300
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/01/11200
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1391/01/14150
457خدمات درماني70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1389/02/2660