شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1131خدمات درماني70قرص - دايمتيکون - 40mg1394/05/07870
1131خدمات درماني70قرص - دايمتيکون - 40mg1392/05/30695
1131خدمات درماني70قرص - دايمتيکون - 40mg1391/12/13440
1131خدمات درماني70قرص - دايمتيکون - 40mg1389/06/08150