سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/12/07360
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/04/23240
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1391/07/19180
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1390/06/30140