يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/12/07360
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/04/23240
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1391/07/19180
448خدمات درماني70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1390/06/30140