پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1472خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 120mg1392/09/261100
1472خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 120mg1392/04/23950
1472خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 120mg1390/06/30650