جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
447خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 60mg1393/07/12750
447خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 60mg1392/06/26620
447خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 60mg1392/04/23500
447خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 60mg1391/07/19330
447خدمات درماني70قرص - ديلتيازم - 60mg1390/06/30260