چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
416خدمات درماني70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1393/07/021100
416خدمات درماني70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/09/24850
416خدمات درماني70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/03/20700
416خدمات درماني70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/01/11500
416خدمات درماني70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1391/03/23430
416خدمات درماني70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1390/06/22300