دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
443خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1392/03/20400
443خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1392/01/11260
443خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1387/08/12200