سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
443خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1392/03/20400
443خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1392/01/11260
443خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتوکسين مسيلات - 1.5mg1387/08/12200