پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
442خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/03/20480
442خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/01/11320
442خدمات درماني70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1390/06/30240