شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
436خدمات درماني70قرص - ديگوکسين - 0.25mg1392/05/30560
436خدمات درماني70قرص - ديگوکسين - 0.25mg1392/04/23450
436خدمات درماني70قرص - ديگوکسين - 0.25mg1391/09/25320
436خدمات درماني70قرص - ديگوکسين - 0.25mg1390/06/30270