چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
435خدمات درماني70قرص - دايجستيو - -1392/05/281295
435خدمات درماني70قرص - دايجستيو - -1389/09/18400