جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1464خدمات درماني70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/09/111150
1464خدمات درماني70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1387/11/198000