پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2041خدمات درماني70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/06/13500
2041خدمات درماني70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/03/20360
2041خدمات درماني70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/01/11240
2041خدمات درماني70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/06/28200
2041خدمات درماني70قرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/06/30130