يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1393/11/05500
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1392/03/20450
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1392/01/11250
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1391/01/14190
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1389/02/2680