شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1393/11/05500
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1392/03/20450
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1392/01/11250
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1391/01/14190
417خدمات درماني70قرص - ديازپام - 10mg1389/02/2680