شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
420خدمات درماني70قرص - ديازپام - 5mg1393/11/05400
420خدمات درماني70قرص - ديازپام - 5mg1392/03/20380
420خدمات درماني70قرص - ديازپام - 5mg1392/01/11250
420خدمات درماني70قرص - ديازپام - 5mg1391/01/14180
420خدمات درماني70قرص - ديازپام - 5mg1389/02/2675