چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
419خدمات درماني70قرص - ديازپام - 2mg1393/11/05350
419خدمات درماني70قرص - ديازپام - 2mg1392/03/20330
419خدمات درماني70قرص - ديازپام - 2mg1392/01/11220
419خدمات درماني70قرص - ديازپام - 2mg1391/01/14170
419خدمات درماني70قرص - ديازپام - 2mg1389/02/2670