چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
407خدمات درماني70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1393/06/16460
407خدمات درماني70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1392/04/23430
407خدمات درماني70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1391/10/18320
407خدمات درماني70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1391/03/06230
407خدمات درماني70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1390/06/30140