پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
398خدمات درماني70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1393/11/05270
398خدمات درماني70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1392/04/23230
398خدمات درماني70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1391/06/28170
398خدمات درماني70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1390/06/22120