يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
388خدمات درماني70قرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1392/03/20500
388خدمات درماني70قرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1392/01/11350
388خدمات درماني70قرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1390/06/22270