چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8997خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/09/1232000
8997خدمات درماني91قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/09/15220000
8997خدمات درماني96قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/03/31220000
8997خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/03/3132000
8997خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/02/1625000
8997خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 500mg1393/02/1525000
8997خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 500mg1392/05/1338000