جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6659خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/09/1216000
6659خدمات درماني91قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/09/15110000
6659خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/09/1216000
6659خدمات درماني96قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/03/31110000
6659خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 250mg1393/03/3116000
6659خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 250mg1392/05/1319000