سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/09/128000
7054خدمات درماني91قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/09/1555000
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/09/128000
7054خدمات درماني96قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/03/3155000
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/03/318000
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1392/07/221250
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1392/05/1310000