يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/09/128000
7054خدمات درماني91قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/09/1555000
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/09/128000
7054خدمات درماني96قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/03/3155000
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1393/03/318000
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1392/07/221250
7054خدمات درماني100قرص - دفراسيروکس - 125mg1392/05/1310000