سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
383خدمات درماني70قرص - داپسون - 100mg Double S1392/10/168000
383خدمات درماني70قرص - داپسون - 100mg Double S1392/09/044150
383خدمات درماني70قرص - داپسون - 100mg Double S1390/12/253700