چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
374خدمات درماني70قرص - سيپروترون کامپاند - -1392/04/23550
374خدمات درماني70قرص - سيپروترون کامپاند - -1391/07/19400
374خدمات درماني70قرص - سيپروترون کامپاند - -1390/06/22300