يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
373خدمات درماني70قرص - سيپروترون استات - 50mg1392/04/237400
373خدمات درماني70قرص - سيپروترون استات - 50mg1391/07/195500
373خدمات درماني70قرص - سيپروترون استات - 50mg1390/06/224600