دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
372خدمات درماني70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1392/04/23240
372خدمات درماني70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1391/07/19180
372خدمات درماني70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1390/06/22120