يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
369خدمات درماني90قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1393/07/209000
369خدمات درماني90قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1392/07/0112405
369خدمات درماني90قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1390/09/223000
369خدمات درماني90قرص - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 50mg1390/05/244500