دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1393/08/03350
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/03/20250
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/01/11170
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1390/06/22130