چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1393/08/03350
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/03/20250
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1392/01/11170
342خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 100,20mg1390/06/22130