پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5526خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1393/08/031000
5526خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1392/06/20800
5526خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1391/05/21500