چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5526خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1393/08/031000
5526خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1392/06/20800
5526خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 800,160mg1391/05/21500