سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
339خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1393/08/03800
339خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1392/03/20600
339خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1392/01/11400
339خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1391/05/21320
339خدمات درماني70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1390/06/22250