يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
358خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1392/06/022850
358خدمات درماني70قرص - کنتراسپتيو تري فازيک - -1387/05/163000